What if did not invent eyeglasses? | Những gì xảy ra nếu con người không phát minh ra kính mắt

374 Views

About :

If glasses weren't invented, not only people with vision problems would have problems, but astronomy and medicine would also be affected.

⇒ Nếu kính không được phát minh, không chỉ những người có tật về mắt gặp khó khăn mà thiên văn học và y học cũng bị ảnh hưởng.

  • 2 Comments

    Wargur . 1 week ago

    Продвинуто

    Alexey Kozyuberda . 1 month ago

    Очуметь